လက်မှတ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အောက်ပါလက်မှတ်များရှိသည် - ISO9001,14001, MPA ...